گروه مشاوره هيوا
صفحه ها
آمار وبلاگ
تعداد بازديد ها : 144440
تعداد نوشته ها : 5772
تعداد نظرات : 12


رشته شیعه شناسی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته شیعه شناسی در دانشگاه های دولتی غیرانتفاعی صورت می گیرد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته شیعه شناسی ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته شیعه شناسی در انتخاب رشته تجربی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته شیعه شناسی در دانشگاه های دولتی غیرانتفاعی صورت می گیرد 

شنبه بیستم 3 1396
(0) نظر

رشته مربیگری ورزشی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته مربیگری ورزشی در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) و غیرانتفاعی صورت می گیرد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته مربیگری ورزشی ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته مربیگری ورزشی در انتخاب رشته تجربی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته مربیگری ورزشی در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) و غیرانتفاعی صورت می گیرد 
شنبه بیستم 3 1396
(0) نظر

رشته اقتصاد اسلامی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته اقتصاد اسلامی در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) و غیرانتفاعی صورت می گیرد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته اقتصاد اسلامی، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته اقتصاد اسلامی در انتخاب رشته تجربی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته اقتصاد اسلامی در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) و غیرانتفاعی صورت می گیرد 
شنبه بیستم 3 1396
(0) نظر

رشته پژوهشگری امنیت از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته پژوهشگری امنیت در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته پژوهشگری امنیت ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته پژوهشگری امنیتدر انتخاب رشته تجربی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته پژوهشگری امنیت در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد 
شنبه بیستم 3 1396
(0) نظر

رشته ضد تروریسم از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است .طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ،  پذیرش در رشته ضد تروریسم در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته ضد تروریسم ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته ضد تروریسم در انتخاب رشته تجربی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته ضد تروریسم در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد 
شنبه بیستم 3 1396
(0) نظر

رشته امنیت نرم از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است .طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ،  پذیرش در رشته امنیت نرم در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته امنیت نرم ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته امنیت نرم در انتخاب رشته تجربی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته امنیت نرم در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد
شنبه بیستم 3 1396
(0) نظر

رشته علوم فنی امنیت از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است .طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ،  پذیرش در رشته علوم فنی امنیت در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته علوم فنی امنیت ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته علوم فنی امنیت در انتخاب رشته تجربی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته علوم فنی امنیت در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد 
شنبه بیستم 3 1396
(0) نظر

رشته حفاظت اطلاعات از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته حفاظت اطلاعات در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته حفاظت اطلاعات ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته حفاظت اطلاعاتدر انتخاب رشته تجربی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته حفاظت اطلاعات در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد 
شنبه بیستم 3 1396
(0) نظر

رشته امنیت بین الملل از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته امنیت بین الملل در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته امنیت بین الملل ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته امنیت بین المللدر انتخاب رشته تجربی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته امنیت بین الملل در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد 
شنبه بیستم 3 1396
(0) نظر

رشته کاردانی اتاق عمل از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته کاردانی اتاق عمل در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته کاردانی اتاق عمل ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته کاردانی اتاق عملدر انتخاب رشته تجربی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته کاردانی اتاق عمل در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد 
شنبه بیستم 3 1396
(0) نظر
X