گروه مشاوره هيوا
صفحه ها
آمار وبلاگ
تعداد بازديد ها : 144421
تعداد نوشته ها : 5772
تعداد نظرات : 12


رشته علوم قضایی از زیرمجموعه های کنکور ریاضی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته علوم قضایی در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد . البته در رشته علوم قضایی دانشگاه آزاد اسلامی هم پذیرش دانشجو دارد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته علوم قضایی ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته علوم قضایی در انتخاب رشته ریاضی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته علوم قضایی در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد 

شنبه بیست و هفتم 3 1396
(0) نظر

رشته علوم سیاسی از زیرمجموعه های کنکور ریاضی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته علوم سیاسی در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد . البته در رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی هم پذیرش دانشجو دارد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته علوم سیاسی ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته علوم سیاسی در انتخاب رشته ریاضی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته علوم سیاسی در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد 
شنبه بیست و هفتم 3 1396
(0) نظر

رشته علوم انتظامی از زیرمجموعه های کنکور ریاضی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته علوم انتظامی در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد . البته در رشته علوم انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی هم پذیرش دانشجو دارد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته علوم انتظامی ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته علوم انتظامی در انتخاب رشته ریاضی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته علوم انتظامی در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد 
شنبه بیست و هفتم 3 1396
(0) نظر

رشته علوم اقتصادی از زیرمجموعه های کنکور ریاضی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته علوم اقتصادی در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) ، غیر انتفاعی و پیام نور صورت می گیرد . البته در رشته علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی هم پذیرش دانشجو دارد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته علوم اقتصادی، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته علوم اقتصادی در انتخاب رشته ریاضی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته علوم اقتصادی در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) ، غیر انتفاعی و پیام نور صورت می گیرد 
شنبه بیست و هفتم 3 1396
(0) نظر

رشته شیمی کاربردی از زیرمجموعه های کنکور ریاضی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته شیمی کاربردی در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) ، غیر انتفاعی و پیام نور صورت می گیرد . البته در رشته شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی هم پذیرش دانشجو دارد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته شیمی کاربردی، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته شیمی کاربردی در انتخاب رشته ریاضی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته شیمی کاربردی در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) ، غیر انتفاعی و پیام نور صورت می گیرد 
شنبه بیست و هفتم 3 1396
(0) نظر

رشته روانشناسی از زیرمجموعه های کنکور ریاضی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته روانشناسی در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) ، غیر انتفاعی و پیام نور صورت می گیرد . البته در رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی هم پذیرش دانشجو دارد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته روانشناسی ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته روانشناسیدر انتخاب رشته ریاضی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته روانشناسی در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) ، غیر انتفاعی و پیام نور صورت می گیرد 
شنبه بیست و هفتم 3 1396
(0) نظر


رشته حسابداری از زیرمجموعه های کنکور ریاضی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته حسابداری در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) ، غیر انتفاعی , مجازی غیر انتفاعی و پیام نور صورت می گیرد . البته در رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی هم پذیرش دانشجو دارد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته حسابداری، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته حسابداریدر انتخاب رشته ریاضی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته حسابداری در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) ، غیر انتفاعی , مجازی غیر انتفاعی و پیام نور صورت می گیرد 

شنبه بیست و هفتم 3 1396
(0) نظر


رشته تربیت مربی عقیدتی سیاسی از زیرمجموعه های کنکور ریاضی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته تربیت مربی عقیدتی سیاسی در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته تربیت مربی عقیدتی سیاسی ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته تربیت مربی عقیدتی سیاسی در انتخاب رشته ریاضی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته تربیت مربی عقیدتی سیاسی در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد . 

شنبه بیست و هفتم 3 1396
(0) نظر


رشته تربیت مربی عقیدتی سیاسی از زیرمجموعه های کنکور ریاضی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته تربیت مربی عقیدتی سیاسی در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته تربیت مربی عقیدتی سیاسی ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته تربیت مربی عقیدتی سیاسی در انتخاب رشته ریاضی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته تربیت مربی عقیدتی سیاسی در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد . 

شنبه بیست و هفتم 3 1396
(0) نظر

رشته علوم ورزشی از زیرمجموعه های کنکور ریاضی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته علوم ورزشی در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) ، غیر انتفاعی و پیام نور صورت می گیرد . البته در رشته علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی هم پذیرش دانشجو دارد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته علوم ورزشی ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته علوم ورزشیدر انتخاب رشته ریاضی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته علوم ورزشی در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) ، غیر انتفاعی و پیام نور صورت می گیرد 
شنبه بیست و هفتم 3 1396
(0) نظر
X