مجموعه مطالعات دفاعی استراتژیک با کد 1154 در کنکور کارشناسی ارشد فقط در دانشگاه جامع امام حسین ( ع ) و از میان برادران دانشجو می پذیرد . این مجموعه شامل رشته ی مطالعات دفاعی استراتژیک می باشد .

در این مقاله قصد داریم در مرحله اول راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک که شامل معرفی کد ضریب ها ، معرفی دوره ها و نحوه انتخاب رشته است را توضیح دهیم و در ادامه لیست دانشگاه های ارائه دهنده مقطع کارشناسی ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک به همراه ظرفیت هر کدام را که از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد استخراج شده است ارائه داده ایم .